Sunday, June 12, 2016

Otel OS1 virus fix thành công


Máy Otel OS1 bị nhiễm virus dẫn đến ứng dụng báo dừng đột ngột, máy bị đơ gần như hoàn toàn do nhiễm quá nặng.

otel_os1_unlock (1) otel_os1_unlock-(1) otel_os1_unlock-(2)

file back up sau khi fix thành công : link